FAQ

STATUTENWIJZIGING

BOWLINGVERENIGING ASSEN “DE HERTENKAMP

 

NA STATUTENWIJZIGING GENAAMD:

 

BOWLINGVERENIGING ASSEN  

        

        

Heden, twaalf januari tweeduizend tien (12-01-2010), verscheen voor mij, mr. Arie Jacobus van Bekkum, notaris te Assen:

mevrouw Dinysia Beute, geboren te Groningen op acht januari negentienhonderd een en tachtig (08-01-1981), woonplaats kiezende ten kantore Tijdhof, Daverschot, De Jong Posthumus notarissen te Assen, kantoorhoudende Noordersingel 45 te Assen (postadres: Postbus 524, 9400 AM Assen), hierbij handelend als mondeling gevolmachtigde van de te Assen gevestigde vereniging: Bowlingvereniging Assen “De Hertenkamp”, gevestigd te Assen, kantoorhoudende te 9403 JS Assen, Jan Palachweg 33, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40045584, hierna te noemen: “de vereniging”.

De comparanten verklaarden vooraf als volgt:

a.    Tijdens de algemene ledenvergadering van vijftien mei tweeduizend negen (15-05-2009) gehouden te Assen is door de algemene ledenvergadering besloten tot wijziging van de statuten van de vereniging en -voor zover nodig- machtiging van de comparanten om de daarvoor benodigde akte van statutenwijziging te doen verlijden. Van deze besluiten blijkt uit de notulen van genoemde vergadering die als bijlage 1 aan deze akte zijn gehecht.

b.    Aan alle eisen om te komen tot een besluit tot statutenwijziging als omschreven in artikel 18 van de statuten van de stichting is voldaan. Van de voorafgaande goedkeuring van de Nederlandse Bowlingfederatie blijkt uit een als bijlage 2 gehecht stuk.

Gezien het vorenstaande verklaren de comparanten de statuten van de vereniging geheel gewijzigd vast te stellen als volgt:

Naam en Zetel

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: Bowlingvereniging Assen en heeft haar zetel te Assen.

Doel

Artikel 2.

De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de bowlingsport in al zijn verschijningsvormen, een en ander in de ruimste zin;

Middelen

Artikel 3.

De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:

a.    het lidmaatschap van de Nederlandse Bowling Federatie (hierna te noemen: NBF). In dit kader zal de vereniging voldoen aan de eisen die de NBF stelt. Voor zover de eisen van de NBF niet in deze statuten zijn opgenomen, zullen zij bij huishoudelijk reglement worden vastgelegd;

b.    deel te nemen aan door de NBF georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden en evenementen;

c.    zelf evenementen op het gebied van de bowlingsport te organiseren;

d.    de benodigde accommodatie tot stand te brengen;

De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.

Lidmaatschap/verplichtingen/rechten leden

Artikel 4.

1.    Het bestuur beslist omtrent toelating van leden. Leden kunnen uitsluitend natuurlijke personen zijn die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de NBF. De vereniging staat aspirant leden bij bij de aanvraag van het vereiste lidmaatschap van de NBF.

2.    Bij niet toelating tot lid kan de algemene vergadering tot toelating besluiten.

3.    De vereniging kan -al dan niet in verband met vereisten gesteld door de NBF- verplichtingen aan de leden opleggen en ten behoeve van leden rechten bedingen en ten laste van leden verplichtingen aangaan. Een en ander dient duidelijk te worden omschreven bij huishoudelijk reglement.

Artikel 5.

1.    Het lidmaatschap eindigt:

       a.     door overlijden van het lid;

       b.    door schriftelijke opzegging door het lid;

       c.     door opzegging namens de vereniging; deze kan geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

       d.    door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;

       e.     door beëindiging van het lidmaatschap van de NBF.

2.    Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij anders vermeld in deze statuten.

3.    Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging, kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4.    Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5.    Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lid maatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

6.    Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

7.    Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van het besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de betrokkene, binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep open op de algemene vergadering.

       Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.

       Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

8.    Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd. Een verenigingsjaar -tevens boekjaar- loopt van 1 september tot en met 31 augustus van ieder jaar.

Contributie

Artikel 6.

De algemene vergadering stelt jaarlijks in overleg met het bestuur de contributie vast.

De vastgestelde contributie dient door de leden jaarlijks te worden afgedragen aan de penningmeester der vereniging.

Bestuur

Artikel 7.

1.    Het bestuur der vereniging bestaat uit ten minste drie meerderjarige leden, welke door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd.

2.    Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.

       Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

3.    Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden.

       De aftredende is terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijds ontstane vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.

4.    Het bestuur vergadert tenminste vier maal per jaar en in ieder geval in de maanden maart en september onder meer ter voorbereiding en vaststelling van de stukken als bedoeld in artikel 14.

       Voorts vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee andere bestuursleden dit nodig achten.

5.    De secretaris verzorgt de uitnodigingen voor de bestuursvergaderingen onder vermelding van de agenda.

6.    Rechtsgeldige bestuursbesluiten kunnen slechts worden genomen in een vergadering, waarin ten minste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.

Dagelijks Bestuur / Vertegenwoordiging

Artikel 8.

1.    Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan, die tezamen met de voorzitter, die door de algemene vergadering in functie wordt gekozen, het dagelijks bestuur vormen.

2.    Over de gewone en dagelijkse zaken beslist het dagelijks bestuur, dat overigens belast is met de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering en van het bestuur.

3.    Zowel het gehele bestuur als twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.

Taken en Bevoegdheden

Artikel 9.

1.    Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2.    Na verkregen goedkeuring van de algemene vergadering is het bestuur bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede‑schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Algemene Vergadering

Artikel 10.

1.    Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2.    Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering ‑ de jaarvergadering ‑ gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

       a.     het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14 met het verslag van de in artikel 15 genoemde kaskommissie;

       b.    voorziening in eventuele bestuursvacatures;

       c.     voorstellen van het bestuur of de leden;

       d.    benoeming van een kaskommissie voor het volgende verenigingsjaar.

3.    Andere algemene vergaderingen worden gehouden, zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4.    Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van het aantal stemmen in de algemene vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

       Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in artikel 13.

5.    Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden met uitzondering van geschorste leden. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.

6.    In de algemene vergadering heeft ieder lid het recht tot het uitbrengen van één stem.

       Een lid kan zich ter vergadering door een ander lid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een lid kan daarbij slechts voor twee medeleden als gevolmachtigde optreden. Aan de eis van schriftelijkheid voor de volmacht is voldaan indien de volmacht elektronisch is verstrekt.

Voorzitterschap / Notulen

Artikel 11.

1.    De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.

       Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2.    Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de algemene vergadering worden vastgesteld en daarna door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.

Besluitvorming

Artikel 12.

1.    Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.

2.    Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3.    Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.    Blanko stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5.    Wanneer bij verkiezing van personen niemand bij de eerste stemming de meerderheid heeft verkregen, wordt eventueel na een tussenstemming, een tweede stemming gehouden over die twee personen, welke de meeste stemmen op zich verenigden.

       Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

6.    Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

7.    Alle stemmingen, behalve die over personen, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden daartoe zijn verlangen voor de stemming aan het bestuur kenbaar maakt.

       Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

Bijeenroeping Algemene Vergadering

Artikel 13.

1.    De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk. Onder schriftelijk wordt eveneens verstaan: per email, indien het betreffende lid hiermee instemt. Dit laatste kan in de ledenlijst worden geadministreerd.

       De termijn voor oproeping bedraagt ten minste veertien dagen.

2.    Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 17.

Jaarverslag / Rekening en Verantwoording

Artikel 14.

1.    Het boekjaar van de vereniging loopt van een (1) juli tot en met dertig (30) juni.

2.    Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3.    Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over.

       Deze stukken zijn ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

       Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

4.    De in het vorige lid bedoelde balans en staat van baten en lasten en rekening en verantwoording gaan vergezeld van een verslag ‑ van de in artikel 15 genoemde kascommissie.

5.    Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, tien jaar lang te bewaren.

Kascommissie

Artikel 15.

1.    De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

       Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit.

2.    Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige laten bijstaan.

       Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

3.    De opdracht aan de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ingetrokken, doch slechts alleen door benoeming van een andere kascommissie.

Huishoudelijk Reglement

Artikel 16.

1.    De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2.    Wijziging van het huishoudelijk reglement geschiedt bij meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3.    Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met deze statuten, noch met de statuten van de NBF.

Statutenwijziging

Artikel 17.

1.    In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2.    Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

3.    Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde gedeelte van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.    Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Ontbinding

Artikel 18.

1.    De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering genomen in een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering, met een meerderheid van ten minste drie/vierde gedeelte van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

  1. Over de bestemming van een eventueel na liquidatie resterend batig saldo beslist de algemene vergadering.

Volmacht

Van voornoemde volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken.

Bijlagen

Aan de akte worden de volgende bijlagen al dan niet in kopie aangehecht:

-      notulen ledenvergadering;

-      goedkeuring van de Nederlandse Bowlingfederatie.

WAARVAN AKTE is verleden te Assen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparant is mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris.